Розклад занять

Розклад занять кафедри СГМ на період офлайн навчання з 17.08.2022 р.


Розклад екзаменів літньої сесії 2022 року


Предмети, які закріплені за викладачами кафедри сільськогосподарського машинобудування в межах підготовки за спеціальностями 208 Агроінженерія та 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 208 Агроінженерія

Освітньо-професійна програма "Агроінженерія", перший (бакалаврський) рівень освіти:

1) Основи охорони праці.

Мета дисципліни – надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій, а також: - формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного рівня знань та умінь, визначених відповідними державними стандартами освіти з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки; - формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

2) Технологія виробництва сільськогосподарської продукції.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань щодо технологічної підготовки з виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про біологічні основи розведення сільськогосподарських тварин;  опанування основними прийомами організації науково обґрунтованої годівлі;  опанування методики аналізу та оцінки основних параметрів та принципів технології виробництва основних видів продукції тваринництва з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку технології заготівлі кормів, методів оцінки поживності та якості кормів, контролю повноцінності годівлі тварин.

3) Фізико-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів.

Метою дисципліни є вивчення впливу фізико-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів на робочі процеси сільськогосподарських машин, визначення оптимальних параметрів і режимів роботи сільськогосподарських машин, пов’язаних з властивостями сільськогосподарських матеріалів, пошуки шляхів використання цих властивостей для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, пошуки альтернативних технологій обробітку ґрунту, посіву, внесення добрив, обробки з шкідниками, збирання кормових і зернових культур, їх переробка і зберігання.

4) Теорія, конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин.

Мета дисципліни «Теорія, конструкція, розрахунок сільськогосподарських машин»: – оволодіння майбутніми фахівцями основами теорії робочих процесів сільськогосподарських машин для більш глибокого розуміння їх функціонування, регулювання та конструювання; – засвоєння основ проектування робочих органів сільськогосподарських машин та набуття практичних навиків їх технологічного розрахунку для визначення раціональних параметрів і режимів роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  вивчення будови, технологічного процесу роботи сільськогосподарських машин і знарядь; засвоєння основних способів конструювання, проектування та розрахунку сільськогосподарських машин та знарядь;  вивчення основ теорії землеробської механіки та її практичне використання для обґрунтування параметрів і режимів роботи основних сільськогосподарських машин в рослинництві та меліорації з наступних розділів: ґрунтообробка; посів, посадка та внесення добрив; захист рослин від шкідників та хвороб; збирання зернових кормових, культур та трав; очищення та сортування зерна; збирання технічних культур та коренебульбоплодів; меліорації земель.

5) Технологія механізованих робіт в рослинництві.

Мета дисципліни – вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання сільськогосподарської техніки, її роботоздатності, а також особливостей комплектування агрегатів та проектування технологій з метою одержання запланованих результатів у конкретних природно-кліматичних умовах і зонах України. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  засвоєння методів отримання високих врожаїв із застосуванням творчого підходу до інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;  ознайомлення із основними умовами і факторами життя сільськогосподарських культур та властивостями ґрунтів;  вивчення способів створення оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських культур;  обґрунтування та оцінка агротехнічних вимог до вирощування основних культур і проектування механізованих технологічних процесів.

6) Теорія технічних систем.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології аналізу технічних систем, розрахунків їх параметрів з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про сільськогосподарське машинобудування, його конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами проектування і експлуатації технічних систем;  опанування методики аналізу та оцінки технічних систем з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку технічних систем різних галузей в сільськогосподарському виробництві.

7) Технологія виробництва сільськогосподарської продукції.

Мета навчальної дисципліни «Технологія виробництва сільськогосподар-ської продукції» полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів професійних вмінь, знань методики та методології технологічної підготовки виробництва продукції рослинництва з урахуванням специфіки агроінженерії. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - надати базові відомості про умови і фактори життя культурних рослин, значення рослинництва в розвитку сільськогосподарського виробництва; - надати базові відомості про ґрунт як місце вирощування рослин; - надати агрономічні основи, необхідні інженеру для експлуатації системи машин, технологічних процесів і вибору параметрів робочих органів с.-г. машин; - опанування методики розробки агротехнічних вимог до процесів механізації виробництва сільськогосподарської продукції.

8) Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.

Мета дисципліни полягає у: - розвитку просторового мислення та здібностей студентів до аналізу геометричних форм; - засвоєнні основних положень стандартів; - опануванні кресленням, як засобом передачі графічної інформації. - дати студентам необхідні теоретичні знання із закономірностей побудов просторових форм (сукупності точок, ліній та поверхонь) на площині; - сформувати практичні навички щодо виконання зображень різноманітних сполучень геометричних форм на площині, а також уміти проводити дослідження та їх вимірювання, при цьому припускаючи перетворення зображень; - розвинути у студентів просторове мислення, розв’язуючи математичні задачі в графічній інтерпретації; - навчити студентів створювати проекції об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам; - розкрити теоретичні основи побудови зображень на машинобудівних кресленнях, необхідні для їх виконання і читання на основі методів прямокутного проекціювання; - сформувати практичні навички оформлення технічної документації; - дати студентам необхідні основи проектування і конструювання машин та механізмів; - навчити студентів працювати із стандартами ЄСКД та довідниковою літературою; - розвинути у студентів творчі здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі.

9) Процеси, машини та знаряддя для закритого грунту.

Мета дисципліни - надати майбутнім спеціалістам основи теоретичних знань і практичних навичок з питань будови, призначення основних регулювань, умов та загальних особливостей експлуатації машин та обладнання для закритого грунту. Завдання - сформувати у студентів базові знання та навички аналізувати стан технічного забезпечення виробничих процесів у закритому грунті, встановлювати відповідність технічних характеристик та можливостей машин вимогам сучасних технологій, формувати систему машин для забезпечення відповідних технологій виробництва.

10) САПР процесів, машин та обладнання АПВ.

Мета: підвищити продуктивність та якість праці майбутніх спеціалістів, скоротити строки підготовки виробництва за рахунок уміння використовувати сучасні технічні програмні засоби САПР. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про автоматизоване галузеве машинобудування, його конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами автоматизованого проектування;  навчити навикам використання сучасних систем автоматизованого проектування.

11) Приводи сільськогосподарської техніки.

Мета дисципліни – надання студентам теоретичних знань і практичних навиків для високоефективного використовування (вибору, обґрунтування, експлуатації) гідроприводу в сільськогосподарській техніці, а також його якісного обслуговування, цілеспрямованого вдосконалення і ремонту. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - ознайомлення студентів з існуючими типами приводів, їх характеристиками, перевагами, недоліками, перспективами розвитку та застосування; - ознайомлення з будовою і роботою різних гідроприводів та конструкціями їх складових елементів; - засвоєння основ теорії робочих процесів гідроприводів, їх проектування і розрахунку;

Освітньо-професійна програма "Агроінженерія", другий (магістерський) рівень освіти:

1) Методика викладання у вищій школі.

Мета вивчення дисципліни “Методика викладання у вищій школі” – опанування концептуальних положень, специфіки, особливостей, змісту, форм, методів та засобів навчання у вищих навчальних закладах. Завданням вивчення дисципліни є аналіз проблеми організації процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації в Україні та розробка системи найбільш ефективних форм, методів та засобів їх навчання з метою досягнення відповідного рівня професійних знань, умінь та навичок.

2) Теорія коливальних процесів.

Мета дисципліни - ознайомлення з сучасним станом теорії коливних процесів, розгляд основних підходів та методів розв’язування задач, які виникають у різних галузях людської діяльності. а також придбання практичних умінь та навичок дослідження і розрахунку окремих елементів машин. Завдання вивчення дисципліни - навчити студентів застосовувати базові підходи та методи розв’язання задач сучасної теорії коливних процесів.

3) Сталий розвиток у виробництві.

Мета дисципліни - підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та машинобудівними підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - надати уявлення про основні сучасні проблеми розвитку світової спільноти; - опанування ключовими положеннями концепції сталого розвитку; - опанування стратегічними цілями Державних програм розвитку пов’язаних з необхідністю переходу на модель сталого розвитку; - опанування принципами державної політики сталого розвитку.

4) Використання сільськогосподарської техніки в АПК.

Мета – вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання техніки та технологічної дисципліни з метою одержання запланованих результатів у конкретних природно-виробничих умовах і зонах України. Набуття студентами системних знань про будову, основи теорії, методи і способи налаштування сільськогосподарських машин та обладнання з урахуванням агротехнічних та техніко-економічних вимог і умов роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - надбання студентами знань з розв’язання актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва; - формування спеціаліста з високим рівнем ефективного використання ресурсів та управління виробничими процесами; - проектування експлуатаційного і технологічного регламентів з урахуванням умов господарств, різних організаційних форм; - підготовка до самостійної роботи.

5) Проектування технологічних ліній та тваринницьких комплексів.

Метою вивчення дисципліни є формування творчих здібностей і системи знань, які необхідні для розробки проектної та робочої конструкторської документації в області проектування потокових технологічних ліній, нових і реконструкції існуючих комплексів для тваринництва і птахівництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і безпечних умов роботи. Завданням дисципліни є розвиток у студентів системи інженерного мислення в галузі, творчого використання сучасних екологічно безпечних та енергозаощаджуючих технологій і технічного переозброєння та забезпечення комплексної механізації технологічних процесів на підставі напрямків і тенденцій розвитку науково–технічного процесу.

6) Математичне моделювання процесів і систем.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології використання і розробки моделей технічних систем та процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про загальні принципи складання моделей технічних систем та процесів;  опанування основними прийомами оптимізації технологічних процесів з використанням математичних моделей;  опанування методики аналізу та оцінки технічних процесів і систем з використанням математичних моделей;  навчити навикам будувати прості математичні моделі технічних процесів і систем.

7) Охорона праці в галузі та цивільний захист.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі сільськогосподарського виробництва, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про законодавчі і нормативно-правові акти України з питань охорони праці;  опанування основними прийомами забезпечення гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах галузі сільськогосподарського виробництва;  опанування методики аналізу та оцінки причин травматизму і професійних захворювань на виробництві з метою розробки заходів з поліпшення умов праці;  навчити навикам впровадження організаційних і економічних заходів з метою поліпшення безпеки праці.

8) Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань закономірностей розвитку світового сільського господарства та виробничих відносин у галузі аграрного виробництва окремих країн світу взагалі і за типами господарств; засвоєння форм міжнародної економічної і науково-технічної співпраці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про основні закономірності сільського господарства країн світу;  опанування методики аналізу та оцінки сучасного стану і визначення рівня розвитку національних економік аграрного виробництва;  навчити навикам використання теорії та досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем економічного розвитку сільського господарства України.

9) Система точного землеробства.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології аналізу існуючих систем точного землеробства. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про системи точного землеробства, їх конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами проектування і експлуатації систем точного землеробства;  опанування методики аналізу та оцінки систем точного землеробства з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку систем точного землеробства.

10) Системи просторового моделювання машин.

Мета дисципліни – формування у студентів знань теоретичних основ, практичних навиків і умінь використання сучасних графічних редакторів CAD систем для просторового автоматизованого проектування та розрахунку конструктивних елементів машин, обладнання, приладів і інструментів. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  ознайомлення студентів з пакетами прикладних програм, які можуть використовуватися для проведення просторового моделювання та автоматизованого розрахунку машин;  ознайомлення з основними типами просторових моделей, правилами їх створення та відображення;  засвоєння типових операцій та дій під час побудови просторовий моделей, що можуть бути реалізовані у різних пакетах прикладних програм;  формування у студентів цілісного уявлення про просторове моделювання на комп’ютері, уміння будувати просторові моделі в різних пакетах програм.

11) Теоретичні основи наукових досліджень.

Мета вивчення дисципліни полягає в підготовці фахівців до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій та сфері інноваційної економіки. У результаті засвоєння змісту навчального матеріалу магістр формує здатність комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу діяльність, орієнтовану на стимуляцію розвитку різних сфер соціальної діяльності. Формування системних компетенцій в поєднанні з загальною фундаментальною науковою підготовкою зі спеціальностей машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, механізація сільського господарства та теми наукових досліджень, наукова практика, а також проведення наукових досліджень і підготовка магістерської дипломної роботи у формі магістерської дисертації забезпечується серед інших навчальною дисципліною «Теоретичні основи наукових досліджень», що входить до наукової складової магістерської програми.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування", перший (бакалаврський) рівень освіти:

1) Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин.

Мета дисципліни «Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин»: – оволодіння майбутніми фахівцями основами теорії робочих процесів сільськогосподарських машин для більш глибокого розуміння їх функціонування, регулювання та конструювання; – засвоєння основ проектування робочих органів сільськогосподарських машин та набуття практичних навиків їх технологічного розрахунку для визначення раціональних параметрів і режимів роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  вивчення будови, технологічного процесу роботи сільськогосподарських машин і знарядь;  засвоєння основних способів конструювання, проектування та розрахунку сільськогосподарських машин та знарядь;  вивчення основ теорії землеробної механіки та її практичне використання для обґрунтування параметрів і режимів роботи основних сільськогосподарських машин в рослинництві та меліорації з наступних розділів: ґрунтообробка; посів, посадка та внесення добрив; захист рослин від шкідників та хвороб; меліорація земель.

2) Методи проектування машин.

Мета: дати студентам знання про основні методи проектування сільськогосподарських машин та ряд положень, які дадуть можливість орієнтуватись у різноманітті технічних рішень в сільгоспмашинах, робити загальну оцінку тенденціям розвитку сільгоспмашин, оволодіти необхідними прийомами у виконанні конструкторських робіт. Завдання: - навчити студентів основам методології проектування сільськогосподарських машин в послідовності процесу проектування і шляхів пошуку конструкторських рішень; - навчити студентів вмінню використовувати різні графічні моделі в процесі проектування; - навчити студентів правильному використовуванню різноманітних факторів, які впливають на процес проектування та якість виробу; - навчити студентів загальним питанням проектування, які необхідно вирішувати конструктору при розробці нових с.-г. машин.

3) Машиновикористання в рослинництві.

Мета дисципліни – вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання техніки, її працездатності, а також технологічної дисципліни з метою одержання запланованих результатів у конкретних природно-кліматичних умовах і зонах України. Курс «Машиновикористання в рослинництві» є складовою частиною дисципліни «Експлуатація машинно-тракторного парку», який викладається після ознайомлення з будовою, роботою та регулюванням найбільш розповсюджених машин для рільництва. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  засвоїти методи отримання високих врожаїв із застосуванням творчого підходу до інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;  ознайомлення із основними умовами і факторами життя сільськогосподарських культур та властивостями ґрунтів;  вивчення способів створення оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських культур;  обґрунтування та оцінка агротехнічних вимог до вирощування основних культур і проектування механізованих технологічних процесів.

4) Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.

Мета дисципліни полягає у: - розвитку просторового мислення та здібностей студентів до аналізу геометричних форм; - засвоєнні основних положень стандартів; - опануванні кресленням, як засобом передачі графічної інформації. - дати студентам необхідні теоретичні знання із закономірностей побудов просторових форм (сукупності точок, ліній та поверхонь) на площині; - сформувати практичні навички щодо виконання зображень різноманітних сполучень геометричних форм на площині, а також уміти проводити дослідження та їх вимірювання, при цьому припускаючи перетворення зображень; - розвинути у студентів просторове мислення, розв’язуючи математичні задачі в графічній інтерпретації; - навчити студентів створювати проекції об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам; - розкрити теоретичні основи побудови зображень на машинобудівних кресленнях, необхідні для їх виконання і читання на основі методів прямокутного проекціювання; - сформувати практичні навички оформлення технічної документації; - дати студентам необхідні основи проектування і конструювання машин та механізмів; - навчити студентів працювати із стандартами ЄСКД та довідниковою літературою; - розвинути у студентів творчі здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі.

5) Основи охорони праці.

Мета дисципліни – надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму та аварій. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного рівня знань та умінь, визначених відповідними державними стандартами освіти з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці та виробничої санітарії;  формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності;  ознайомлення студентів з законодавчою та нормативною базою з охорони праці в Україні та її використання у виробничій діяльності;  ознайомлення з системою державного управління охороною праці та організацією охорони праці на виробництві;  вивчення і аналіз шкідливих та небезпечних факторів на виробництві, пропаганда безпечних засобів праці, та захисту працівників від небезпечних та шкідливих факторів, а також від наслідків їх дії;  сприяти підвищенню продуктивності праці, збереженню здоров’я, зменшенню впливу несприятливих факторів на працюючих.

6) САПР машин.

Мета: підвищити продуктивність та якість праці майбутніх спеціалістів, скоротити строки підготовки виробництва за рахунок уміння використовувати сучасні технічні програмні засоби САПР. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про автоматизоване галузеве машинобудування, його конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами автоматизованого проектування;  навчити навикам використання сучасних систем автоматизованого проектування.

7) Технологія виробництва продукції тваринництва.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань щодо технологічної підготовки з виробництва продукції тваринництва з урахуванням специфіки галузевого машинобудування. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про біологічні основи розведення сільськогосподарських тварин;  опанування основними прийомами організації науково обґрунтованої годівлі;  опанування методики аналізу та оцінки основних параметрів та принципів технології виробництва основних видів продукції тваринництва з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку технології заготівлі кормів, методів оцінки поживності та якості кормів, контролю повноцінності годівлі тварин.

8) Машиновикористання в тваринництві.

Мета – навчити студентів оцінювати продуктивні якості сільськогосподарських тварин, визначати потребу у кормах, оперувати показниками відтворення стада. Основними задачами вивчення навчальної дисципліни є: - засвоєння методів отримання високої продуктивності із застосуванням творчого підходу до інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження; - ознайомлення із основними умовами і факторами життя сільськогосподарських тварин та їх фізіологічними особливостями; - вивчення способів створення оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських тварин; - обґрунтування та оцінка вимог до вирощування основних груп тварин і проектування механізованих технологічних процесів.

9) Теорія технічних систем.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології аналізу технічних систем, розрахунків їх параметрів з урахуванням специфіки галузевого машинобудування. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про галузеве машинобудування, його конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами проектування і експлуатації технічних систем;  опанування методики аналізу та оцінки технічних систем з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку технічних систем різних галузей машинобудування.

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування", другий (магістерський) рівень освіти:

1) Теоретичні основи наукових досліджень.

Мета вивчення дисципліни полягає в підготовці фахівців до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій та сфері інноваційної економіки. У результаті засвоєння змісту навчального матеріалу магістр формує здатність комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу діяльність, орієнтовану на стимуляцію розвитку різних сфер соціальної діяльності. Формування системних компетенцій в поєднанні з загальною фундаментальною науковою підготовкою зі спеціальностей машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, механізація сільського господарства та теми наукових досліджень, наукова практика, а також проведення наукових досліджень і підготовка магістерської дипломної роботи у формі магістерської дисертації забезпечується серед інших навчальною дисципліною «Теоретичні основи наукових досліджень», що входить до наукової складової магістерської програми.

2) Методика викладання у вищій школі.

Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» спрямовано на забезпечення підготовки студентів магістратури, формування навичок педагогічної діяльності. Мета вивчення дисципліни “Методика викладання у вищій школі” – опанування концептуальних положень, специфіки, особливостей, змісту, форм, методів та засобів навчання у вищих навчальних закладах. Завданням вивчення дисципліни є аналіз проблеми організації процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації в Україні та розробка системи найбільш ефективних форм, методів та засобів їх навчання з метою досягнення відповідного рівня професійних знань, умінь та навичок.

3) Постановка та рішення наукових проблем в дослідженнях СГМ.

Метою дисципліни є навчити магістрантів самостійно правильно формулювати завдання наукового дослідження, а також навичками системного аналізу технологічних процесів із використанням математичних моделей для визначення оптимальних режимів, конструктивних параметрів та інших характеристик сільськогосподарських машин. Завданням дисципліни є розвиток у студентів системного мислення.

4) Теорія коливальних процесів.

Мета дисципліни - ознайомлення з сучасним станом теорії коливних процесів, розгляд основних підходів та методів розв’язування задач, які виникають у різних галузях людської діяльності. а також придбання практичних умінь та навичок дослідження і розрахунку окремих елементів машин. Завдання вивчення дисципліни - навчити студентів застосовувати базові підходи та методи розв’язання задач сучасної теорії коливних процесів.

5) Охорона праці в галузі.

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі екології та машинобудування. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах через ефективне управління охороною праці;  формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

6) Сталий розвиток у виробництві.

Мета дисципліни - підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та машинобудівними підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - надати уявлення про основні сучасні проблеми розвитку світової спільноти; - опанування ключовими положеннями концепції сталого розвитку; - опанування стратегічними цілями Державних програм розвитку пов’язаних з необхідністю переходу на модель сталого розвитку; - опанування принципами державної політики сталого розвитку.

7) Інженерний менеджмент.

Мета дисципліни – формування навичок застосування на практиці знань методики та методології управління сучасними підприємствами виробництва та збуту сільськогосподарської техніки в умовах бізнес-середовища. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про економічну сутність, характеристику і роль організацій як об'єктів управління;  опанування основними прийомами підвищення конкурентоспроможності організації та особистої ефективності менеджерів;  навчити навичками і вміннями управління організаційними процесами та організаційною поведінкою персоналу.

8) Моделювання технічних систем.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології використання і розробки моделей технічних систем та процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про загальні принципи складання моделей технічних систем та процесів;  опанування основними прийомами оптимізації технологічних процесів з використанням математичних моделей;  опанування методики аналізу та оцінки технічних систем з використанням математичних моделей;  навчити навикам будувати прості математичні моделі технічних систем.

9) Теорія конструкція і розрахунок машин для тваринництва.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології аналізу існуючих конструкцій сільськогосподарських машин для тваринництва та їх робочих органів, розрахунків їх параметрів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про сільськогосподарські машини для тваринництва, їх конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами проектування і експлуатації машин для тваринництва;  опанування методики аналізу та оцінки машини для тваринництва з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку сільськогосподарських машин для тваринництва.

10) Системи просторового моделювання машин.

Мета дисципліни – формування у студентів знань теоретичних основ, практичних навиків і умінь використання сучасних графічних редакторів CAD систем для просторового автоматизованого проектування та розрахунку конструктивних елементів машин, обладнання, приладів і інструментів. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  ознайомлення студентів з пакетами прикладних програм, які можуть використовуватися для проведення просторового моделювання та автоматизованого розрахунку машин;  ознайомлення з основними типами просторових моделей, правилами їх створення та відображення;  засвоєння типових операцій та дій під час побудови просторовий моделей, що можуть бути реалізовані у різних пакетах прикладних програм;  формування у студентів цілісного уявлення про просторове моделювання на комп’ютері, уміння будувати просторові моделі в різних пакетах програм.

© 2022 KNTU