Силабуси 133 ІІ рівень

Обов"язкові навчальні дисципліни освітньо-наукової програми
"Галузеве машинобудування" ІІ магістерського рівня

1. ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Іноземна мова наукового спілкування

2. Інтелектуальна власність

3. Філософські проблеми наукового пізнання

4. Інженерний менедмент

2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Методика викладання у вищій школі

2. Моделювання технічних систем

3. Охорона праці в галузі

4. Постановка та рішення наукових проблем в машинобудуванні

5. Дослідження і випробування машин та обладнання

6. Динаміка машин та обладнання

7. Проектування машин та обладнання

8. Статистичні методи обробки даних

3. ДИСЦИПЛІНИ НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Теоретичні основи наукових досліджень

4. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

1. Митне оформлення вантажів

2. Організація та планування виробництва. Управління підприємством

3. Аналіз технологічних систем

4. Математичне моделювання сільськогосподарських машин

5. Система точного землеробства

6. Теорія конструкція і розрахунок машин для тваринництва

7. Системи просторового моделювання машин

8. Проектування машин для збирання технічних культур

9. Сталий розвиток у виробництві

10. Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської техніки

11. Дизайн в машинобудуванні

12. Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин

13. Інформаційні технології

14. Методи проектування машин

15. Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

16. Теорія технічних систем

17. Корпоративна культура

18. Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність

19. Сучасні комп'ютерні технології в машинобудуванні

20. Теорія коливальних процесів

21. Технологія та обладнання обробки спеціальних деталей

22. Контрольно-вимірювальні системи виробництва

23. Завантажувальні пристрої верстатів

24. Математичне моделювання верстатів

25. Робототехніка І

26. Технологія випробувань та сертифікація виробництва

27. Технологія складання машин

28. Професійна етика викладача та науковця

29. Практична риторика в професійній діяльності

30. Моделювання характеристик та властивостей матеріалів

31. Технологічне обладнання з паралельною кінеатикою

32. Основи патентознавства та авторського права

33. Обладнання та процеси 3D друку

© 2022 KNTU