Наукові напрямки

 Наукова робота кафедри СГМ проводиться за наступними темами:

1.1. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для подрібнення рослинних решток та обробітку ґрунту.

1.2. Обґрунтування параметрів робочих органів посівних машин.

1.3. Обґрунтування параметрів робочих органів пневморешітних зернових сепараторів.

1.4. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для змішування кормів.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Обґрунтування параметрів робочих органів машин для подрібнення рослинних решток та обробітку ґрунту»

УДК 631.316.33

Обґрунтування параметрів робочого органу для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив

Розробники: д.т.н., проф. Сало В. М., к.т.н., ст.викл. Дейкун В.А.

Метою роботи є підвищення рівномірності розподілу мінеральних добрив по площі при застосуванні локальних внутрішньогрунтових способів внесення.

Основні результати роботи викладені в 7 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, одержано 3 патенти України на винаходи. Матеріали роботи були неодноразово представлені на різних виставках техніки, в тому числі і на Агроекспо.


УДК 631.319

Науково-технологічні основи обґрунтування складу та параметрів комбінованих чизельних ґрунтообробних машин.

Розробники: д.т.н., проф. Сало В. М., к.т.н., доц. Лещенко С.М., к.т.н., доц. Петренко Д.І., к.т.н., проф. Васильковський О.М.

Метою роботи є підвищення ефективності функціонування комбінованих чизельних ґрунтообробних машин шляхом обґрунтування раціонального набору робочих органів, які здатні забезпечувати необхідну якість обробітку ґрунту за умов ресурсо- та ґрунтозбереження.

На основі результатів досліджень виготовлено серію чизельних глибокорозпушувачів типу ЧН. Чизельні агрегати мають ширину захвату від 1,5 до 4,5 м. та можуть агрегатуватися із різними енергетичними засобами, в тому числі і вітчизняними. Розроблені грунтообробні агрегати пройшли успішні випробування і пряцюють в ряді фермерських господарств. 

За темою роботи опубліковано більше 20 друкованих праць, отримано 5 патентів на винаходи.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 «Обґрунтування параметрів робочих органів посівних машин»

 

УДК 631.33.022

Удосконалення конструкцій туковисівних апаратів для просапних сівалок

Розробники: к.т.н., доц. Осипов І.М., к.т.н.доц. Сисоліна І.П.

Метою роботи є пошук раціонального рішення, на основі оцінки дозуючої здатності та рівномірності розподілу мінеральних добрив у борозні туковисівними апаратами.

За темою роботи опубліковано 1 монографію, одержано 1 деклараційний патент України на корисну модель. Результати роботи доповідались на 1 науково-практичній конференції.

 

УДК 631.331.54

Науково-технологічні основи підвищення ефективності роботи висівних апаратів посівних машин

Розробники: д.т.н., проф. Свірень М.О.

Метою роботи є підвищення якості і ефективності виконання посівних робіт шляхом підвищення точності посіву, забезпечення надійності виконання технологічних операцій дозування і розподілу насіння вздовж рядка в борозні, в тому числі і для технологій точного (адаптованого) землеробства.

Результати досліджень і запропоновані конструкторські розробки та вдосконалення впроваджені у дослідних і серійних зразках сівалок точного висіву на ПАТ «Червона зірка» (м. Кіровоград), ПАТ «Тодак» (м. Київ). Методика розрахунку висівних апаратів передана провідному конструкторському бюро з посівної техніки ПАТ «Червона зірка» (м. Кіровоград).

Основний зміст і результати дисертаційної роботи викладені в одному підручнику, 3-х навчальних посібниках, 2-х монографіях, 18 наукових статтях, що опубліковані у фахових збірниках, звітах з НДР, 10 патентах і авторських свідоцтвах на винаходи.

 {phocagallery view=category|categoryid=13|limitstart=0|limitcount=0}

УДК 631.331.53: 631.33.024.2

"Науково-технологічні основи обґрунтування параметрів робочих органів сучасних посівних систем"

Розробники: д.т.н., проф. Сало В. М., к.т.н., доц. Лузан П.Г., к.т.н., доц. Амосов В. В., к.т.н., доц. Лещенко С. М., к.т.н., доц.Мачок Ю.В., к.т.н. Лузан О.Р.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи посівних машин шляхом обґрунтування раціональних конструктивних і технологічних параметрів загортаючих робочих органів з гострим кутом входження в грунт та розробка на їх основі конструкції посівної секції.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень прийняті до впровадження "ПП Савицький" м. Кіровоград, на основі чого був виготовлений дослідний зразок сівалки, який у 2012 році пройшов успішні випробовування у Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України.

За темою опубліковано 15 друкованих робіт, з них 8 статей у фахових виданнях України,1 монографія, 1 патент України на винахід та 3 патенти на корисну модель, 2 тези доповідей на НТК.


 

 УДК 631.33.02

Обґрунтування параметрів універсального пневмомеханічного висівного апарату точного висіву

Розробники: к.т.н., проф. Петренко М.М., к.т.н., доц.  Васильковський О.М., к.т.н. Васильковська К.В., аспірант Абрамова В.А.

Метою роботи є підвищення ефективності точного висіву насіння просапних культур пневмомеханічним висівним апаратом.

За темою опубліковано більше 20 статей у фахових виданнях України, 2 статті у іноземних наукових виданнях, 5 тез доповідей, отримано близько 20 патентів України на корисну модель.

{phocagallery view=category|categoryid=11|limitstart=0|limitcount=0}

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Обґрунтування параметрів робочих органів пневморешітних зернових сепараторів»

 

УДК 631.362

Обґрунтування параметрів пневмосепаруючої системи інерційного прямоточного сепаратора зерна

Розробники: к.т.н., доц. Лещенко С.М., к.т.н., доц. Васильковський О.М., к.т.н., доц. Васильковський М.І..

Метою роботи є підвищення технологічної ефективності очищення зерна шляхом розробки і обґрунтування пневмосепаруючої системи інерційного прямоточного сепаратора.

На основі результатів досліджень створена і випробувана у ФГ «Шорохова А.В.», смт Компаніївка Кіровоградської області, ФГ «Лік», с. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області зерноочисна машина. За аналогічною принциповою схемою розроблена ЗОМ продуктивністю до 10 т/год, яка пройшла попередні державні випробування в УкрЦВТ.

За темою роботи опубліковано 32 друковані праці, з них 26 статей у фахових виданнях України, 9 патентів України на винаходи.

 

УДК 334.012.64, 331.526.2

Підвищення ефективності роботи завантажувально-сепарауючих органів зерноочисних машин

Розробники: к.т.н., доц. Васильковський О.М., к.т.н., доц. Мороз С.М.

Метою роботи є підвищення ефективності післязбирального очищення зерна шляхом розробки конструкції транспортера-сепаратора та обґрунтування його параметрів.

Результати НДКР використовуються у навчальному процесі в курсах лекцій з ТКРСГМ, ПМЗКЗК, ОНД та в курсах лабораторних робіт з ОНД.

Протягом 2014 року опубліковано 1 монографію, 1 статтю у фаховому виданні. Результати роботи доповідались на 1 науково-практичній конференції. Матеріали роботи були представлені на виставці Агроекспо 2014 у м. Кіровограді.

 

УДК 631.362.3

Відцентрово-пневматичний сепаратор зерна

Розробники: к.т.н., доц. Васильковський О.М., к.т.н., доц. Петренко Д.І.

Метою роботи є підвищення продуктивності повітряного розділення зернових сумішей шляхом обґрунтування параметрів відцентрово-пневматичного сепаратора.

Розроблено конструкторську документацію на виготовлення дослідного зразка і передано на виробництво до ПАТ “Червона зірка” та ПП “Савицький М.І.” (м. Кіровоград). Експериментальна установка «Відцентрово-пневматичний сепаратор» використовується у навчальному процесі на кафедрі сільськогосподарського машинобудування КНТУ під час виконання студентами лабораторних робіт.

За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць у наукових фахових виданнях. Отримано патент України на корисну модель.


 УДК 631.362

Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання

Розробники: д.т.н., проф. Сало В.М., к.т.н., доц. Богатирьов Д.В., к.т.н., доц. Лещенко С.М., к.т.н., доц. Васильковський О.М., к.т.н., доц. Васильковський М.І., к.т.н., доц. Петренко Д.І., к.т.н., доц. Мороз С.М.

Метою роботи є підвищення ефективності підготовки зерна до зберігання.

Опубліковано 9 наукових робіт, 8 тез, отримано 1 патент на винахід, зроблено 8 доповідей на наукових конференціях, круглих столах, презентаціях.

За результатами роботи захищено 2 кандидатські дисертації.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 «Обґрунтування параметрів робочих органів машин для змішування кормів»

 

УДК 631.363.2

Вдосконалення та розробка машин і обладнання для комплексної механізації приготування кормів і збалансованих кормосумішей на фермах і комплексах ВРХ

Розробники: к.т.н., доц. Матвєєв К.Д., к.т.н., доц. Лузан П.Г., к.т.н. Кісільов Р.В.

Метою роботи є підвищення  ефективності технології підготовки та переробки кормів до згодовування і приготування повноцінних збалансованих кормосумішей для ВРХ шляхом розробки нової принципової конструктивно-технологічної схеми змішувача та обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів одно валового комбінованого стрічково-лопатевого змішувача кормів періодичної дії.

Розроблено методику і алгоритм інженерного розрахунку раціональних конструктивно-кінематичних параметрів запропонованого змішувача кормів та виготовлено експериментальний зразок змішувача ЗКО-0,2.

Результати наукових досліджень прийняті і використані при вдосконаленні змішувачів кормів ПАТ «Уманьферммаш» (м. Умань).

По темі наукових досліджень опубліковано 12 друкованих праць у фахових виданнях, отримано 2 патенти України на винаходи.

© 2024 KNTU