ОПП 208 ІІ рівень

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня 2023

Освітньо-професійна програма "Агроінженерія", другий (магістерський) рівень освіти:

1) Методика викладання у вищій школі.

Мета вивчення дисципліни “Методика викладання у вищій школі” – опанування концептуальних положень, специфіки, особливостей, змісту, форм, методів та засобів навчання у вищих навчальних закладах. Завданням вивчення дисципліни є аналіз проблеми організації процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації в Україні та розробка системи найбільш ефективних форм, методів та засобів їх навчання з метою досягнення відповідного рівня професійних знань, умінь та навичок.

2) Теорія коливальних процесів.

Мета дисципліни - ознайомлення з сучасним станом теорії коливних процесів, розгляд основних підходів та методів розв’язування задач, які виникають у різних галузях людської діяльності. а також придбання практичних умінь та навичок дослідження і розрахунку окремих елементів машин. Завдання вивчення дисципліни - навчити студентів застосовувати базові підходи та методи розв’язання задач сучасної теорії коливних процесів.

3) Сталий розвиток у виробництві.

Мета дисципліни - підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та машинобудівними підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - надати уявлення про основні сучасні проблеми розвитку світової спільноти; - опанування ключовими положеннями концепції сталого розвитку; - опанування стратегічними цілями Державних програм розвитку пов’язаних з необхідністю переходу на модель сталого розвитку; - опанування принципами державної політики сталого розвитку.

4) Використання сільськогосподарської техніки в АПК.

Мета – вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання техніки та технологічної дисципліни з метою одержання запланованих результатів у конкретних природно-виробничих умовах і зонах України. Набуття студентами системних знань про будову, основи теорії, методи і способи налаштування сільськогосподарських машин та обладнання з урахуванням агротехнічних та техніко-економічних вимог і умов роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - надбання студентами знань з розв’язання актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва; - формування спеціаліста з високим рівнем ефективного використання ресурсів та управління виробничими процесами; - проектування експлуатаційного і технологічного регламентів з урахуванням умов господарств, різних організаційних форм; - підготовка до самостійної роботи.

5) Проектування технологічних ліній та тваринницьких комплексів.

Метою вивчення дисципліни є формування творчих здібностей і системи знань, які необхідні для розробки проектної та робочої конструкторської документації в області проектування потокових технологічних ліній, нових і реконструкції існуючих комплексів для тваринництва і птахівництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і безпечних умов роботи. Завданням дисципліни є розвиток у студентів системи інженерного мислення в галузі, творчого використання сучасних екологічно безпечних та енергозаощаджуючих технологій і технічного переозброєння та забезпечення комплексної механізації технологічних процесів на підставі напрямків і тенденцій розвитку науково–технічного процесу.

6) Математичне моделювання процесів і систем.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології використання і розробки моделей технічних систем та процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про загальні принципи складання моделей технічних систем та процесів;  опанування основними прийомами оптимізації технологічних процесів з використанням математичних моделей;  опанування методики аналізу та оцінки технічних процесів і систем з використанням математичних моделей;  навчити навикам будувати прості математичні моделі технічних процесів і систем.

7) Охорона праці в галузі та цивільний захист.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі сільськогосподарського виробництва, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про законодавчі і нормативно-правові акти України з питань охорони праці;  опанування основними прийомами забезпечення гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах галузі сільськогосподарського виробництва;  опанування методики аналізу та оцінки причин травматизму і професійних захворювань на виробництві з метою розробки заходів з поліпшення умов праці;  навчити навикам впровадження організаційних і економічних заходів з метою поліпшення безпеки праці.

8) Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань закономірностей розвитку світового сільського господарства та виробничих відносин у галузі аграрного виробництва окремих країн світу взагалі і за типами господарств; засвоєння форм міжнародної економічної і науково-технічної співпраці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про основні закономірності сільського господарства країн світу;  опанування методики аналізу та оцінки сучасного стану і визначення рівня розвитку національних економік аграрного виробництва;  навчити навикам використання теорії та досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем економічного розвитку сільського господарства України.

9) Система точного землеробства.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології аналізу існуючих систем точного землеробства. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про системи точного землеробства, їх конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами проектування і експлуатації систем точного землеробства;  опанування методики аналізу та оцінки систем точного землеробства з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку систем точного землеробства.

10) Системи просторового моделювання машин.

Мета дисципліни – формування у студентів знань теоретичних основ, практичних навиків і умінь використання сучасних графічних редакторів CAD систем для просторового автоматизованого проектування та розрахунку конструктивних елементів машин, обладнання, приладів і інструментів. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  ознайомлення студентів з пакетами прикладних програм, які можуть використовуватися для проведення просторового моделювання та автоматизованого розрахунку машин;  ознайомлення з основними типами просторових моделей, правилами їх створення та відображення;  засвоєння типових операцій та дій під час побудови просторовий моделей, що можуть бути реалізовані у різних пакетах прикладних програм;  формування у студентів цілісного уявлення про просторове моделювання на комп’ютері, уміння будувати просторові моделі в різних пакетах програм.

11) Теоретичні основи наукових досліджень.

Мета вивчення дисципліни полягає в підготовці фахівців до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій та сфері інноваційної економіки. У результаті засвоєння змісту навчального матеріалу магістр формує здатність комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу діяльність, орієнтовану на стимуляцію розвитку різних сфер соціальної діяльності. Формування системних компетенцій в поєднанні з загальною фундаментальною науковою підготовкою зі спеціальностей машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, механізація сільського господарства та теми наукових досліджень, наукова практика, а також проведення наукових досліджень і підготовка магістерської дипломної роботи у формі магістерської дисертації забезпечується серед інших навчальною дисципліною «Теоретичні основи наукових досліджень», що входить до наукової складової магістерської програми.

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU