ОПП 133 І рівень

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня 2023


Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування", перший (бакалаврський) рівень освіти:

1) Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин.

Мета дисципліни «Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин»: – оволодіння майбутніми фахівцями основами теорії робочих процесів сільськогосподарських машин для більш глибокого розуміння їх функціонування, регулювання та конструювання; – засвоєння основ проектування робочих органів сільськогосподарських машин та набуття практичних навиків їх технологічного розрахунку для визначення раціональних параметрів і режимів роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  вивчення будови, технологічного процесу роботи сільськогосподарських машин і знарядь;  засвоєння основних способів конструювання, проектування та розрахунку сільськогосподарських машин та знарядь;  вивчення основ теорії землеробної механіки та її практичне використання для обґрунтування параметрів і режимів роботи основних сільськогосподарських машин в рослинництві та меліорації з наступних розділів: ґрунтообробка; посів, посадка та внесення добрив; захист рослин від шкідників та хвороб; меліорація земель.

2) Методи проектування машин.

Мета: дати студентам знання про основні методи проектування сільськогосподарських машин та ряд положень, які дадуть можливість орієнтуватись у різноманітті технічних рішень в сільгоспмашинах, робити загальну оцінку тенденціям розвитку сільгоспмашин, оволодіти необхідними прийомами у виконанні конструкторських робіт. Завдання: - навчити студентів основам методології проектування сільськогосподарських машин в послідовності процесу проектування і шляхів пошуку конструкторських рішень; - навчити студентів вмінню використовувати різні графічні моделі в процесі проектування; - навчити студентів правильному використовуванню різноманітних факторів, які впливають на процес проектування та якість виробу; - навчити студентів загальним питанням проектування, які необхідно вирішувати конструктору при розробці нових с.-г. машин.

3) Машиновикористання в рослинництві.

Мета дисципліни – вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання техніки, її працездатності, а також технологічної дисципліни з метою одержання запланованих результатів у конкретних природно-кліматичних умовах і зонах України. Курс «Машиновикористання в рослинництві» є складовою частиною дисципліни «Експлуатація машинно-тракторного парку», який викладається після ознайомлення з будовою, роботою та регулюванням найбільш розповсюджених машин для рільництва. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  засвоїти методи отримання високих врожаїв із застосуванням творчого підходу до інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;  ознайомлення із основними умовами і факторами життя сільськогосподарських культур та властивостями ґрунтів;  вивчення способів створення оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських культур;  обґрунтування та оцінка агротехнічних вимог до вирощування основних культур і проектування механізованих технологічних процесів.

4) Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.

Мета дисципліни полягає у: - розвитку просторового мислення та здібностей студентів до аналізу геометричних форм; - засвоєнні основних положень стандартів; - опануванні кресленням, як засобом передачі графічної інформації. - дати студентам необхідні теоретичні знання із закономірностей побудов просторових форм (сукупності точок, ліній та поверхонь) на площині; - сформувати практичні навички щодо виконання зображень різноманітних сполучень геометричних форм на площині, а також уміти проводити дослідження та їх вимірювання, при цьому припускаючи перетворення зображень; - розвинути у студентів просторове мислення, розв’язуючи математичні задачі в графічній інтерпретації; - навчити студентів створювати проекції об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам; - розкрити теоретичні основи побудови зображень на машинобудівних кресленнях, необхідні для їх виконання і читання на основі методів прямокутного проекціювання; - сформувати практичні навички оформлення технічної документації; - дати студентам необхідні основи проектування і конструювання машин та механізмів; - навчити студентів працювати із стандартами ЄСКД та довідниковою літературою; - розвинути у студентів творчі здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі.

5) Основи охорони праці.

Мета дисципліни – надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму та аварій. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного рівня знань та умінь, визначених відповідними державними стандартами освіти з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці та виробничої санітарії;  формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності;  ознайомлення студентів з законодавчою та нормативною базою з охорони праці в Україні та її використання у виробничій діяльності;  ознайомлення з системою державного управління охороною праці та організацією охорони праці на виробництві;  вивчення і аналіз шкідливих та небезпечних факторів на виробництві, пропаганда безпечних засобів праці, та захисту працівників від небезпечних та шкідливих факторів, а також від наслідків їх дії;  сприяти підвищенню продуктивності праці, збереженню здоров’я, зменшенню впливу несприятливих факторів на працюючих.

6) САПР машин.

Мета: підвищити продуктивність та якість праці майбутніх спеціалістів, скоротити строки підготовки виробництва за рахунок уміння використовувати сучасні технічні програмні засоби САПР. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про автоматизоване галузеве машинобудування, його конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами автоматизованого проектування;  навчити навикам використання сучасних систем автоматизованого проектування.

7) Технологія виробництва продукції тваринництва.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань щодо технологічної підготовки з виробництва продукції тваринництва з урахуванням специфіки галузевого машинобудування. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про біологічні основи розведення сільськогосподарських тварин;  опанування основними прийомами організації науково обґрунтованої годівлі;  опанування методики аналізу та оцінки основних параметрів та принципів технології виробництва основних видів продукції тваринництва з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку технології заготівлі кормів, методів оцінки поживності та якості кормів, контролю повноцінності годівлі тварин.

8) Машиновикористання в тваринництві.

Мета – навчити студентів оцінювати продуктивні якості сільськогосподарських тварин, визначати потребу у кормах, оперувати показниками відтворення стада. Основними задачами вивчення навчальної дисципліни є: - засвоєння методів отримання високої продуктивності із застосуванням творчого підходу до інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження; - ознайомлення із основними умовами і факторами життя сільськогосподарських тварин та їх фізіологічними особливостями; - вивчення способів створення оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських тварин; - обґрунтування та оцінка вимог до вирощування основних груп тварин і проектування механізованих технологічних процесів.

9) Теорія технічних систем.

Мета дисципліни – формування професійних вмінь, знань методики та методології аналізу технічних систем, розрахунків їх параметрів з урахуванням специфіки галузевого машинобудування. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – надати уявлення про галузеве машинобудування, його конструктивні та технологічні особливості;  опанування основними прийомами проектування і експлуатації технічних систем;  опанування методики аналізу та оцінки технічних систем з метою їх дальшого вдосконалення;  навчити навикам використання теорії та досвіду розвитку технічних систем різних галузей машинобудування.

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU