Методичне забезпечення


«Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду...


Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія» / [уклад. : Д. І. Петренко, С. М. Лещенко, В. М. Сало, та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 99 с.


Наскрізна програма дослідницької та наукової практик : освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування", рівень вищої освіти другий (магістерський), спец. 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія / [уклад. : Ю. В. Мачок, О. М. Васильковський, Д. І. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд., каф. машинобуд. мехатроніки і робототехніки. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 19 с.


Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни "Теорія, конструкція та розрахунок сільськогосподарських машин" : для студ. спец. 208 – Агроінженерія. Освітня програма "Агроінженерія" / [уклад. : О. М. Васильковський, С. М. Лещенко, К. В. Васильковська та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 27 с.


Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни "Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин" : для студ. спец. 133 – Галузеве машинобудування. Освітня програма "Галузеве машинобудування" / [уклад. : О. М. Васильковський, С. М. Лещенко, К. В. Васильковська та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 27 с.


Методичні рекомендації до оформлення випускної кваліфікаційної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» : освітньо-професійна програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» / [уклад. : О. М. Васильковський, Д. І. Петренко, К. В. Васильковська, С. М. Лещенко, С. М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 38 с.


Методичні рекомендації до оформлення випускної кваліфікаційної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» / [уклад. : О. М. Васильковський, Д. І. Петренко, К. В. Васильковська, С. М. Лещенко, С. М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 40 с.


Основні навчально-методичні матеріали кафедри сільськогосподарського машинобудування розміщені в Central Ukrainian National Technical University Repository